DOLAR 18,8053 0.06%
EURO 20,4203 0.13%
STERLIN 23,2582 0.13%
ALTIN 1.162,750,17
BIST %
BITCOIN %
Ağrı

KAPALI

06 43

İMSAK'A KALAN SÜRE

Taşlıçayda 3 Köy Yolu Asfaltlama İhalesi

ABONE OL
8 Haziran 2020 11:00
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Taşlıçay ilçesine bağlı Çökelge, Gözucu ve Alakoç köy yolları sıcak asfalt yapılacak.
Bu hafta ihaleye çıkacak olan 3 köyün asfaltma çalışması en kısa sürede başlanılacağı bildirildi.

İhaleye gireceklerin dikkatine;
İhale, Tarihi – Saati:       15.06.2020  Tarihinde  saat 11:00’de

T.C.

TAŞLIÇAY KAYMAKAMLIĞI

Köylere Hizmet Götürme Birliği

                   İHALE İLANI

            TAŞLIÇAY İLÇESİ ÇÖKELGE-GÖZUCU-ALAKOÇLU KÖY YOLU BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM (BSK) ASFALT YOL YAPIM İŞİ” Kaymakamlığımız Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından açık ihale (kapalı zarf) usulü ve ardından açık eksiltme ile ihale edilecektir. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Yasasında belirtilen usul ve esaslara tabi değildir.

1. İdarenin adı: Taşlıçay Kaymakamlığı  Köylere Hizmet Götürme Birliği

1.1- Adresi  :Hükümet Konağı Kat.3 Taşlıçay/AĞRI

1.2-Telefon – Faks Numarası : (0472)5512004  – (0472)5512003

1.3- Elektronik Posta Adresi  : rtasdemir1964@hotmail.com

1.4-İlgili Personelin Adı Soyadı Ünvanı : Haluk YILDIRIM – Birlik Müdürü

2. İhale konusu yapım işinin; 

2.1. Adı : TAŞLIÇAY İLÇESİ ÇÖKELGE-GÖZUCU-ALAKOÇLU KÖY YOLU BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM (BSK) ASFALT YOL YAPIM İŞİ

2.2.İşin Niteliği, Türü ve Miktarı:

  • Alakoçlu-Gözucu-Çökelge     :  6,8  km

2.3.Yapılacağı Yer: Taşlıçay Alakoçlu, Gözucu ve Çökelge Köy yolları

2.4.İşe Başlama Tarihi: İhale sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasından sonra 3 iş günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 2.5. İşin Bitirilme Süresi: Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

 3. İhalenin;

 3.1.Yapılacağı Yer: TAŞLIÇAY KAYMAKAMLIĞI  MAKAM ODASI

 3.2.Tarihi – Saati:       15.06.2020  Tarihinde  saat 11:00’de

 4. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale dokümanını alması zorunludur.

 5.İhale dokümanları Taşlıçay Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinde görülebilir ve alınabilir. İhale dokümanı  5.000.00 TL (BEŞBİNTÜRKLİRASI) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Doküman  bedeli Birliğin TC. Ziraat Bankası Taşlıçay Şubesinde bulunan 26573549-5001 nolu hesabına yatırılacaktır.

6.Teklifler ihale saatine kadar Taşlıçay Kaymakamlığı Köylerine Hizmet Götürme Birliği ihale komisyon başkanına elden teslim edilecektir.

7. İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Birim Fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

8. İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az tutarda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

9.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

10. Birliğimiz tarafından ihale edilen bu işte yeterliliğe ilişkin hususlar idari şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Birliğimizin tarafından gerçekleştirilecek bu ihale 4734 Sayılı kamu İhale Kanununa tabi değildir.

11- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

11.1- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;                                                                                                                                                                      ihaleye katılacak olanların gereken belgeleri ile yeterlilik kriterleri aşağıda belirtilmiştir.

      a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

      b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası belgesi,

        -Gerçek kişi olması halinde, ihale ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

         -Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

      c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

           – Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

           – Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

      d)  SSK ve Vergi borcu olmadığına dair son bir ay içinde alınmış belge.

       e)   Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1- Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart form KİK030.0/Y, KİK030.1/Y) verilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

Gerek görüldüğünde, bu belgelerin ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılır. Faks ile yapılan teyitlerin, en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.

İş ortaklıklarında, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın istenen asgari tutarı sağlayacak şekilde ortaklarca müştereken sunulabilir.

      f) Teklif mektubu, (Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

Teklif mektubunda;

            –  İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

      – Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

           –  Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

           – Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.)

           – Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günüdür.

           -İstekliler tekliflerini  birim fiyatlı olarak belirteceklerdir.

       g)  İş için geçici teminat mektubu veya isteklinin teklif ettiği fiyatın % 3 tutarından az olmamak üzere Birliğimizin Ziraat Bankası Taşlıçay Şubesi 26573549-5001 nolu hesabına yatırıldığına dair belge,

       ğ) İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği veya denetlendiği İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif ettiği bedelin % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşme ye ilişkin iş deneyim belgesi. (iş ortaklığı yapacak olan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.)

         Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler :Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/V gurubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Müh. ve/veya Mimarlık

h) Bu Şartnamenin 9 ve 10 uncu maddelerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

      I) İhale dokümanında bulundurulması gerektiği belirtilen araç ve gereçlere ile teknik personele ilişkin belgeler,

  İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler             

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi En az 2 yıl Deneyimli
1 Harita Mühendisi Harita Mühendisi En az 2 yıl deneyimli

İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir.

         Yukarıda belirtilen Özelliklerdeki Teknik Personeller için taahhütnamenin verilmesi zorunludur.

Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

ANA EKİPMAN LİSTESİ
 
  Sıra Ekipman cinsi ve Özellikleri Gereken Minimum adet  
1 Mekanik stabilizasyon plenti (300 ton/sa) 1  
2 Mekanik stabilizasyon finişeri (300 ton/sa) 1  
  3 İzoleli bitüm nakline uygun tanker (10 ton) 1  
  4 Konkasör grubu (90 lık primer –sekonder grubu) 1  
  5 Lastik tek yükleyici 2  
  6 Greyder 1  
  7 Brülör 1  
  8 Arazöz 1  
  9 Silindir(Lastik Tekerlekli) 1  
  10 Titresimli silindir ( 9-ton statik 18-22 ton dinamik kuvvette) 1  
  11 Damperli kamyon 10  
  12 Ekskavatör(hidrolik kaya kırıcı ekipmanlı) 1  
  13 Asfalt süpürge mak. 1  
  14 Asfalt distiribitörü (10 ton) 1  
  15 Asfalt roley –tank (kendinden ısıtmalı) 20 ton 1  
  16 Binek oto 1  
   

         Yukarıda belirtilen makine ve ekipmanlar için taahhütnamenin verilmesi zorunludur.

 i)  İş ile ilgili ihale dokümanının satın alındığına ilişkin belge.

 j) Şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen ve bağlı bulunduğu kurumdan alınması zorunlu olan yetki belgesi veya yetkili olduğunu gösteren belgeler.

 k) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

 l) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen ortak girişim  beyannamesi.

 m)İsteklilerin işi  alt yüklenicilere yaptırmayacağına dair taahhütname.

 n) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılamayacağına ilişkin taahhütname.

o) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

p)  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

r) BSK yapılacak yolların gezilip görüldüğüne dair taahhütname

12. Bu şartnamenin’ “VI-DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen belgeler.

13. Teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.

                                                                    İlan Olunur

                                                                                                                          Murtaza ERSÖZ

                                                                                                                             Kaymakam

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.