DOLAR 18,8043 0.05%
EURO 20,5304 0.04%
STERLIN 23,3383 0.1%
ALTIN 1.176,860,10
BIST %
BITCOIN 4358512,43%
Ağrı
-3°

AÇIK

13 21

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Taşlıçay Özel İdare Şantiyesinin Bakım Onarım İhalesi

ABONE OL
30 Ekim 2019 07:00
0

BEĞENDİM

ABONE OL

T.C.
TAŞLIÇAY KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği
İHALE İLANI

 “TAŞLIÇAY İLÇESİ ÖZEL İDARE ŞANTİYE BİNASI BAKIM ONARIM VE YAPIM İŞİ” işi ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından açık ihale (kapalı zarf) usulü ve ardından açık eksiltme ile ihale edilecektir. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Yasasında belirtilen usul ve esaslara tabi değildir.
 1. İdarenin adı: Taşlıçay Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
  1.1- Adresi :Hükümet Konağı Kat.3 Taşlıçay/AĞRI
  1.2-Telefon – Faks Numarası : (0472)5512004 – (0472)5512003
  1.3- Elektronik Posta Adresi : retasdemir1964@hotmail.com
  1.4-İlgili Personelin Adı Soyadı Ünvanı : Haluk YILDIRIM- Birlik Müdürü
 2. İhale konusu yapım işinin;
  2.1.İşin Niteliği, Türü ve Miktarı: Yapım ve Onarım İşi-1 adet

Yapılacağı Yer: TAŞLIÇAY İLÇESİ ÖZEL İDARE ŞANTİYE BİNASI BAKIM ONARIM VE YAPIM İŞİ

2.3.İşe Başlama Tarihi: İhale sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasından sonraki yer teslimi yapıldıktan sonra 3(üç)gün içinde işe başlanacaktır.

2.4. İşin Bitirilme Süresi: Yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

 1. İhalenin;
  3.1.Yapılacağı Yer: TAŞLIÇAY KAYMAKAMLIĞI MAKAM ODASI
  3.2.Tarihi – Saati:05.11.2019 tarihinde Salı günü saat 10.00’de
 2. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale dokümanını alması zorunludur. 5.İhale dokümanları Taşlıçay Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinde görülebilir ve alınabilir. İhale dokümanı her grup için 1.000,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
  Doküman bedeli Birliğin TC. Ziraat Bankası Taşlıçay Şubesinde bulunan 26573549-5001 nolu hesabına yatırılacaktır.

6.Teklifler ihale saatine kadar Taşlıçay Kaymakamlığı Köylerine Hizmet Götürme Birliği ihale komisyon başkanına elden teslim edilecektir.

 1. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 2. İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az tutarda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
  9.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
 3. Birliğimiz tarafından ihale edilen bu işte yeterliliğe ilişkin hususlar idari şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Birliğimizin tarafından gerçekleştirilecek bu ihale 4734 Sayılı kamu İhale Kanununa tabi değildir.

11- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
11.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

 a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

1-Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odasından alınmış, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.
2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

 b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
    1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

2-Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

 c) Şekli bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
 ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektubu dışındaki teminatların birlik hesaplarına yatırıldığına dair makbuzlar
 d) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
 e) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

11.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
11.2.1 – İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

11.2.2 – Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler

a) Teknik Personel: İstenilen teknik personel sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır.

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Saha elemanı İnşaat Müh. Veya Tekniker En az 2 yıl deneyimli

 11.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 

11.3.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: B/III Gurubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
11.3.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Müh. ve/veya Mimarlık
11.4 . – Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
11.5. – İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

11.6. – İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
11.7. – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

11.8. – Bu şartnamenin’ “VI-DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen belgeler.

11.9- Bakım onarım sırasında sökülen tüm malzemeler Eksiksiz idareye teslim edilecektir.

11-10 İhale Komisyonu verilen teklifleri uygun görmemesi halinde Birlik İhale Yönetmeliğinin 39. Madde hükümleri uygulanır.

İLAN OLUNUR.

                                     Murtaza ERSÖZ
                                    Kaymakam

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.