DOLAR 18,8146 0.05%
EURO 20,4711 -0.15%
STERLIN 23,2934 -0.32%
ALTIN 1.162,20-0,35
BIST %
BITCOIN 432648-0,22%
Ağrı
-3°

AÇIK

13 21

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Taşlıçay Milli Eğitim’den Öğrenci Taşıma İhalesi

ABONE OL
5 Temmuz 2019 06:38
0

BEĞENDİM

ABONE OL

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

TAŞLIÇAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Taşlıçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı İlk ve Ortaokullarının Öğrenci Taşıma Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/311777

1-İdarenin

a) Adresi : Taşlıçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası TAŞLIÇAY/AĞRI 04800 TAŞLIÇAY/AĞRI
b) Telefon ve faks numarası : 4725512457 – 4725512089
c) Elektronik Posta Adresi : taslicay04@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Taşlıçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 5 Taşıma Merkezi İlk ve Ortaokullarına 23 Güzergahtan 180 gün 53 Servis Araçları ile 649 Öğrenci Taşıma Hizmet Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Taşlıçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 5 Taşıma Merkezi İlk ve Ortaokullarına 23 Güzergahtan 180 gün 53 Servis Araçları ile 649 Öğrenci Taşıma Hizmet Alımı İşi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Taşlıçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası TAŞLIÇAY/AĞRI
b) Tarihi ve saati : 26.07.2019 – 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İhaleye teklif verecekler ihale konusu işte kullanacak minibüsler için araçların koltuk sayısı 14 olan Çalıştırılacak araçların asgari % 5 (Beş) Öz Mal olduğuna dair araçların tüm evrakları ile teklif dosyasında sunulması zorunludur. Araç ve sürücü belgeleri sözleşme imzalanmadan önce idareye teslim edilecektir(oluşturulacak komisyon tarafından araçlar, araçlara ait belgeler ve sürücü belgeleri incelendikten sonra).. Aksi takdirde süresi içerisinde belgeleri idareye teslim etmeyen yüklenicinin teminatı hazineye irad kaydedilerek ilgili hakkında yasal işlem yapılacak ve sözleşme imzalanmayacaktır. Okul Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları 12 (ONİKİ) yaşından büyük olmamalıdır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya Özel Sektörde   Taşıma İşini yapan ( Özel Sektörden belge alanlar, belgelerini teyit edecek kanıtlayıcı belgeler ilişikte olması zorunludur)


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Taşlıçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

TAŞLIÇAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Taşlıçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Ortaöğretim Öğrenci Taşıma Hizmet Alımı İşihizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/311793

1-İdarenin

a) Adresi : Taşlıçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası TAŞLIÇAY/AĞRI 04800 TAŞLIÇAY/AĞRI
b) Telefon ve faks numarası : 4725512457 – 4725512089
c) Elektronik Posta Adresi : taslicay04@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Taşlıçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 2 Taşıma Merkezi Ortaöğretim 10 Güzergahtan 180 gün 31 Servis Aracı ile 391 Öğrenci Taşıma Hizmet Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Taşlıçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 2 Taşıma Merkezi Ortaöğretim 10 Güzergahtan 180 gün 31 Servis Aracı ile 391 Öğrenci Taşıma Hizmet Alımı İşi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Taşlıçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası TAŞLIÇAY/AĞRI
b) Tarihi ve saati : 26.07.2019 – 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İhaleye teklif verecekler ihale konusu işte kullanacak minibüsler için araçların koltuk sayısı 14 olan Çalıştırılacak araçların asgari % 5 (Beş) Öz Mal olduğuna dair araçların tüm evrakları ile teklif dosyasında sunulması zorunludur. Araç ve sürücü belgeleri sözleşme imzalanmadan önce idareye teslim edilecektir(oluşturulacak komisyon tarafından araçlar, araçlara ait belgeler ve sürücü belgeleri incelendikten sonra).. Aksi takdirde süresi içerisinde belgeleri idareye teslim etmeyen yüklenicinin teminatı hazineye irad kaydedilerek ilgili hakkında yasal işlem yapılacak ve sözleşme imzalanmayacaktır. Okul Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları 12 (ONİKİ) yaşından büyük olmamalıdır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya Özel Sektörde   Taşıma İşini yapan ( Özel Sektörden belge alanlar, belgelerini teyit edecek kanıtlayıcı belgeler ilişikte olması zorunludur)


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Taşlıçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.